NEW_3C_podstrona_teorii

Zagadnienia pracy zespołowej pozornie wydają się sprzeczne z ideą indywidualizacji, jednak są one ważne zarówno w podejściu opartym na stylach uczenia się, jak i na grywalizacji.

W przypadku stylów uczenia się, które bazują na teorii inteligencji wielorakich, jednym z rozpoznawanych rodzajów jest inteligencja społeczna (social). Wysoki poziom tej inteligencji wskazuje na to, że osoba nią obdarzona chętnie wykonuje zadania zespołowe i że bardziej efektywnie uczy się we współpracy z innymi. Dlatego tworząc zindywidualizowaną ścieżkę uczenia się dla takiej osoby należy zaprojektować jej aktywny udział w zadaniach zespołowych.

Podobnie w podejściu wykorzystującym grywalizację wiele aktywności wymaga pracy zespołowej. Pozwala to nie tylko uniknąć ostrej indywidualnej rywalizacji miedzy uczącymi się, ale przede wszystkim uczy wspólnego rozwiązywania problemów, które indywidualnie mogłyby przekraczać umiejętności jednego uczącego się. Problemy te najczęściej rozwiązywane są poprzez realizację projektów (Project Based Learning – PBL), które z kolei wspomagają rozwój umiejętności gromadzenia i selekcji danych, ich krytycznej analizy i oceny, a także kompetencji miękkich takich, jak: zarządzanie pracą w zespole i podział zadań, zarzadzanie czasem oraz współodpowiedzialność. Podejście PBL zyskuje w ostatnich latach coraz bardziej na znaczeniu właśnie ze względu na wymienione kompetencje, które są praktycznie niezbędne w pracy zawodowej.

Projekty bazujące na informacjach uzyskanych z internetu często nazywane są Wequestami i mają swoją metodologię, której twórcą jest Bernie Dodge. Więcej informacji na temat tego jak opracowywać i realizować projekty w oparciu o metodę Webquest można znaleźć pod adresem: http://ux.up.krakow.pl/~brtek/webquest/

Podobną rolę mogą też pełnić aktywności oparte na metodologii nazywanej Inquiry Based Learning, wymagające również od uczących się samodzielnego budowania wiedzy opartego na wyszukiwaniu informacji i prowadzeniu badań.

Istotną cechą każdego z wymienionych podejść jest duży nacisk na samodzielność uczących się w procesie pozyskiwania wiedzy. Poszukiwanie oraz selekcja informacji niezbędnych do rozwiązania problemu, którego dotyczy projekt wspiera rozwijanie tej samodzielności. Zaś połączenie różnych kompetencji i predyspozycji uczących się, którzy tworzą zespół pomaga zwiększyć efektywność tych działań.