Informacje ogólne

Projekt INDIPATH – Formal description of Individual Learning Path in Technology Enhanced Learning jest finansowany ze środków  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej. Został on wyłoniony w ramach konkursu Small Grant Scheme, ogłoszonego przez wymienione instytucje w 2012 roku.

Beneficjentem projektu jest Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, a autorką koncepcji grantu badawczego oraz głównym wykonawcą jest dr Maria Zając z Katedry Informatyki i Metod Komputerowych tegoż uniwersytetu, którą wspierają dr inż. Marcin Piekarczyk oraz dr inż. Magdalena Andrzejewska, również pracownicy KIiMK.

Okres realizacji projektu: 1.09.2013 – 28.02.2015 r. (18 miesięcy).

 

Cel projektu

Celem projektu jest zdefiniowanie języka opisu elementów zajęć realizowanych w sposób wspomagany i wzbogacany przez nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Akronim TEL pochodzący od określenia Technology Enhanced Learning jest coraz częściej używany zamiast pojęcia e-learning. Wynika to z faktu, iż obecność tych technologii w edukacji stała się na tyle powszechna, że traci sens podział na edukację „elektroniczną” i „nie-elektroniczną”. Przed osobami zaangażowanymi w procesy kształcenia stoi zadanie, które można streścić w pytaniu: Jak dobrze wykorzystać technologie informacyjno-komunikacyjne, aby stanowiły wartość dodaną, służącą owemu wzbogaceniu (enhancement) nauczania i uczenia się.
Opracowywany język o nazwie EDL (E-learning Description Language) będzie wykorzystywany w algorytmie personalizacji, który na podstawie informacji dostarczonych przez autora zajęć (kursu) dokona selekcji treści i aktywności zawartych w kursie wskazując i udostępniając osobie uczącej się te, które najlepiej korespondują z jej preferencjami. To zindywidualizowane podejście będzie możliwe dzięki zbadaniu profilu studenta w oparciu o narzędzia oparte na Teorii Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera (Kwestionariusz stylów uczenia się KS-TIW) oraz na wynikach Bartle Test of Gamer Psychology. Więcej na temat podstaw teoretycznych projektu można znaleźć w zakładce Teoria.

 

Zakres zadań

Realizacja projektu obejmuje sześć zadań:

Z1: Desktop research czyli zgromadzenie odpowiedniej literatury na temat personalizacji w nauczaniu i analiza dostępnych rozwiązań.

Z2: Implementacja kwestionariusza stylów uczenia się (opracowanego w ramach wcześniej prowadzonych badań) w środowisku online I udostępnienie go na potrzeby projektu.

Z3: Opracowanie prototypu języka EDL (E-learning Description Language).

Z4: Zdefiniowanie systemu powiązań pomiędzy językiem opisu obiektów wiedzy (składowych kursu) a profilami uczących się i opracowanie algorytmu indywidualizacji.

Z5: Testowanie podejścia spersonalizowanego na wybranych kursach akademickich.

Z6: Wprowadzenie w algorytmie zmian, których potrzebę zidentyfikowano podczas fazy testów i opracowanie wersji finalnej – implementacja rozwiązania na platformie Moodle.

Krótkie omówienie rezultatów wynikających z realizacji poszczególnych zadań można znaleźć w zakładce Rezultaty. W semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 prowadzone są dwa eksperymentalne kursy zbudowane w oparciu o koncepcję indywidualizacji. Oba dotyczą studentów studiów stacjonarnych z Informatyki. Obserwacje i wnioski wynikające z tego eksperymentu stanowią istotny element w opracowywaniu i doskonaleniu koncepcji języka EDL wykorzystywanego do opisu struktury kursów, jak i algorytmu selekcji, który ma wspierać tworzenie zindywidualizowanej ścieżki nauczania.